Форми та види заповітів у римському праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 341-347.

Анотація

Узагальнено вже існуючі точки зору науковців щодо форм та видів заповітів у римську добу. Запропоновано врахування історичного розвитку римського приватного права для цивільного права України. Обобщено уже существующие точки зрения ученых относительно форм и видов завещаний в римском праве. Предложено использование исторического развития римского частного права в гражданском праве Украины. The existing points of view of scientists regarding the forms and types of wills in Roman law are summarized. The use of the historical development of Roman private law in the civil law of Ukraine is proposed.

Опис

Кухарева, Г. П. Форми та види заповітів у римському праві / Г. П. Кухарева // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 341-347.

Ключові слова

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Civil Law. Civil and Procedure Law. Гражданское право. Гражданско-процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, римське право, римское право, Roman law, види заповітів, types of wills, виды завещаний, форми заповітів, формы завещаний, forms of wills, заповіти, wills, завещания

Бібліографічний опис