Сучасний стан нормативно-правової регламентації інституту реабілітації у кримінальному процесі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 272-281

Анотація

Проведено теоретичне дослідження розвитку наукових уявлень щодо інституту реабілітації у кримінальному процесі. Здійснено детальний аналіз юридичної літератури, а також законодавства України, деяких країн Європейського Союзу та пострадянського простору з питань, що стосуються теми дослідження. Виокремлено окремі прогалини правового регулювання окреслених аспектів, на підставі чого сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень законодавства, в тому числі щодо конкретизації поняття «реабілітація».
A theoretical study of the development of scientific ideas about the institute rehabilitation in criminal proceedings. A detailed analysis of the legal literature, as well as the legislation of Ukraine, some countries of the European Union and the post-Soviet space on issues related to the research topic. Some gaps in the legal regulation of the outlined aspects have been identified, on the basis of which proposals have been formulated to improve the provisions of the legislation, including the specification of the concept of "rehabilitation".
Проведено теоретическое исследование развития научных представлений об институте реабилитации в уголовном процессе. Осуществлен подробный анализ юридической литературы, а также законодательства Украины, некоторых стран Европейского Союза и постсоветского пространства по вопросам, касающихся темы исследования. Выделены отдельные пробелы правового регулирования определенных аспектов, на основании чего сформулированы предложения по совершенствованию законодательных норм, в том числе по конкретизации понятия «реабилитация».

Опис

Глобенко, Г. І. Сучасний стан нормативно-правової регламентації інституту реабілітації у кримінальному процесі України / Геннадій Іванович Глобенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 272-281. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2020.4.26.
Глобенко, Г. І. (2020) «Сучасний стан нормативно-правової регламентації інституту реабілітації у кримінальному процесі України», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 91(4), с. 272-281. doi: 10.32631/v.2020.4.26.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, нормативно-правова регламентація, нормативно-правовая регламентация, normative-legal regulation, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, реабілітація, реабилитация, rehabilitation, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, Історія. History. История, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, відшкодування шкоди, возмещение вреда, reparation, поновлення порушених прав, восстановления нарушенных прав, restoration of violated rights

Бібліографічний опис