Міжнародно-правові і організаційні основи співробітництва України в боротьбі з фальшивомонетництвом у рамках СНД

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 68-72

Анотація

Наголошено, що сучасний стан міжнародного співробітництва у боротьбі з фальшивомонетництвом не тільки у рамках СНД, але й у рамках усього міжнародного співтовариства задовольняти не може. Незважаючи на існування визначеної міжнародно-правової бази (багатобічних і двосторонніх міжнародних угод), а також конкретних кроків у рамках міждержавного і міжвідомчого співробітництва в розглянутій сфері, усі ці компоненти потребують посилення і розвитку. Отмечено, что современное состояние международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством не только в рамках СНГ, но и в рамках всего международного сообщества удовлетворять не может. Несмотря на существование определенной международно-правовой базы (многосторонних и двусторонних международных соглашений), а также конкретных шагов в рамках межгосударственного и межведомственного сотрудничества в рассматриваемой сфере, все эти компоненты требуют усиления и развития. It is noted that the current state of international cooperation in the fight against counterfeiting, not only within the CIS, but also within the entire international community, cannot satisfy. Despite the existence of a certain international legal framework (multilateral and bilateral international agreements), as well as specific steps in the framework of interstate and interdepartmental cooperation in this field, all these components require strengthening and development.

Опис

Войціховський, А. В. Міжнародно-правові і організаційні основи співробітництва України в боротьбі з фальшивомонетництвом у рамках СНД / А. В. Войціховський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 68-72

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фальшивомонетництво, фальшивомонетничество, counterfeiting, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, international cooperation, обмін експертними дослідженнями, обмен экспертными исследованиями, exchange of expert studies, обмін досвідом роботи, обмен опытом работы, exchange of work experience, обмін інформацією, обмен информацией, information exchange

Бібліографічний опис