Правова природа регіональних омбудсманів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2012. - № 1. - С. 182-198

Анотація

Проаналізовані правова природа та риси регіональних омбудсманів на прикладі Уповноважених з прав людини Російської Федерації, США, Великої Британії та інших країн. На підставі проведеного дослідження запропоновано визначення регіонального омбудсмана.
The USA, Great Britain and other countries are analyzed the legal nature and bars regional ombudsman on an example of Representatives on human rights of the Russian Federation. Ground conducted probe determination regional ombudsman is offered.
Проанализированы правовая природа и черты региональных омбудсманов на примере Уполномоченных по правам человека Российской Федерации, США, Великобритании и других стран. На основании проведенного исследования предложено определение регионального омбудсмана.

Опис

Говоров, В. С. Правова природа регіональних омбудсманів [Електронний ресурс] / В. С. Говоров // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 182-198. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12gvcpro.pdf.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, омбудсман, ombudsman, регіональний омбудсман, региональный омбудсман, regional ombudsman, правовий статус, правовой статус, legal status, Уповноважений з прав людини, Уполномоченный по правам человека, США, USA, Російська Федерація, Российская Федерация, Russian Federation, Велика Британія, Великобритания, Great Britain

Бібліографічний опис