Психологічний контакт як засіб спілкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 290-295

Анотація

Зауважено, що термін «психологічний контакт» визначає емоційно-позитивний взаємозв’язок на основі загальних інтересів та єдності мети осіб, що спілкуються. А оскільки між слідчим та обвинуваченим не виникає спільних інтересів, до того ж не може бути єдності інтересів і мети, то доцільно замінити термін «психологічний контакт» на термін «комунікативний контакт», який буде повніше відповідати специфічній формі спілкування слідчого з учасниками кримінального процесу. Замечено, что термин «психологический контакт» определяет эмоционально-положительная взаимосвязь на основе общих интересов и единства цели лиц, общаются. А поскольку между следователем и обвиняемым не возникает общих интересов, к тому же не может быть единства интересов и целей, то целесообразно заменить термин «психологический контакт» на термин «коммуникативный контакт», который будет полнее соответствовать специфической форме общения следователя с участниками уголовного процесса. It is noted that the term “psychological contact” defines an emotionally-positive relationship based on the common interests and unity of purpose of the people who communicate. And since there are no common interests between the investigator and the accused, besides there can be no unity of interests and goals, it is advisable to replace the term “psychological contact” with the term “communicative contact”, which will more closely correspond to the specific form of communication of the investigator with the participants in the criminal process.

Опис

Стратонов, В. М. Професійна ідентифікація як чинник професіоналізації правоохоронця / В. М. Стратонов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 290-295

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, психологічний контакт, психологический контакт, psychological contact, комунікативний контакт, коммуникативный контакт, communicative contact, міжособистісне спілкування, межличностное общение, interpersonal communication, проведення слідчих дій, проведение следственных действий, conducting investigative actions, взаємовідносини слідчого зі свідком, взаимоотношения следователя со свидетелем, investigator relationship with witness

Бібліографічний опис