«Тиранія моменту» в житті сучасника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 41-43

Анотація

Відзначено, що інформаційний розвиток суспільства радикально змінює уявлення людини про час як основний вимір її буття. В новій комунікативній системі минуле, сьогодення та майбутнє можуть програмуватися для взаємодії один з одним в одному і тому ж повідомленні. «Безчасовий час» стає матеріальною основою нової культури, яка виходить за межі певного досвіду.
It is noted that the informational development of society radically changes a person's perception of time as the main dimension of his being. In the new communication system, the past, present, and future can be programmed to interact with each other in the same message. "Timeless time" becomes the material basis of a new culture that transcends certain experiences.
Отмечено, что информационное развитие общества радикально изменяет представление человека о времени как основном измерении его бытия. В новой коммуникативной системе прошлое, настоящее и будущее могут программироваться для взаимодействия друг с другом в одном и том же сообщении. «Бессрочное время» становится материальной основой новой культуры, которая выходит за пределы определенного опыта.

Опис

Грищенко, Н. В. «Тиранія моменту» в житті сучасника / Ніна Володимирівна Грищенко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 41-43.

Ключові слова

Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, час, time, время, інформація, information, информация, інформаційні технології, information technology, информационные технологии, буття, being, бытие, інформаційне суспільство, information society, информационное общество

Бібліографічний опис