Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 161-169

Анотація

Розкрито сутність пізнавальної діяльності слідчого та умови її здійснення. Визначено вимоги, які стоять перед слідчим у процесі пізнавальної діяльності. The nature of the investigator’s cognitive activity and the conditions of its realization is disclosed. The requirements which the investigator faces in the process of cognitive activity are determined. Раскрыта сущность познавательной деятельности следователя и условия ее осуществления. Определены требования, которые стоят перед следователем в процессе познавательной деятельности.

Опис

Стратонов, В. М. Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого / В. М. Стратонов, С. В. Слінько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 161-169.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, слідчий, следователь, investigator, пізнавальна діяльність, познавательная деятельность, cognitive activity, планування, планирование, planning, інтуїція, интуиция, intuition, мислення, мышление, thinking, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes

Бібліографічний опис