Показники емоційно-вольової сфери працівників підрозділів спеціального призначення МВС під час розробки алгоритму спеціальної фізичної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 134-138

Анотація

Статтю присвячено проблемі вдосконалення спеціальної фізичної підготовки співробітників підрозділів спеціального призначення МВС. Автор оцінює властивості нервової системи співробітників підрозділів особового призначення МВС, як критерії при розробці комплексу спеціальної фізичної підготовки з урахуванням особливостей виконання оперативно-службових та службово-бойових завдань.
The article is devoted to the problem of improving the special physical training of employees of special units of the Ministry of Internal Affairs. The author evaluates the properties of the nervous system of employees of personal units of the Ministry of Internal Affairs, as criteria for the development of a set of special physical training, taking into account the peculiarities of operational and service and service and combat missions.
Статья посвящена проблеме совершенствования специальной физической подготовки сотрудников подразделений специального назначения МВД. Автор оценивает свойства нервной системы сотрудников подразделений личного назначения МВД, в качестве критериев при разработке комплекса специальной физической подготовки с учетом особенностей выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач.

Опис

Кийко, А. С. Показники емоційно-вольової сфери працівників підрозділів спеціального призначення МВС під час розробки алгоритму спеціальної фізичної підготовки / Кийко А. С., Моргунов, О. А. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 28 трав. 2021 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 134-138.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спеціальна фізична підготовка, специальная физическая подготовка, special physical training, підрозділи спеціального призначення, подразделения специального назначения, special purpose units, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, лабільність нервової системи, лабильность нервной системы, lability of the nervous system, темперамент, temperament, емоційно-вольова сфера, emotional and volitional sphere, эмоционально-волевая сфера

Бібліографічний опис