Поняття та види податково-правового режиму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 295-304

Анотація

Досліджено теоретичні погляди науковців щодо сутності та юридичного змісту податково-правового режиму. Запропоновано авторське визначення податково-правового режиму, його класифікація та ознаки. Охарактеризовано основні елементи галузевого режиму податкового права. The theoretical views of scientists to essence and legal contents of the taxlegal mode are researched. Authorial determination of the tax-legal mode, its classification and signs, are offered. The basic elements of the branch mode of tax right are described. Исследованы теоретические взгляды учёных на сущность и юридическое содержание налогово-правового режима. Предложены авторское определение налогово-правового режима, его классификация и признаки. Охарактеризованы основные элементы отраслевого режима налогового права.

Опис

Теремецький, В. І. Поняття та види податково-правового режиму / В. І. Теремецький // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 295-304.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, податково-правовий режим, налогово-правовой режим, tax-legal mode, класифікація, классификация, classification, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, поняття, поняття, concept

Бібліографічний опис