Психологічні особливості формування життєвої перспективи курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено теоретико-експериментальному вивченню проблеми формування життєвої перспективи курсантами під час навчання у вищому навчальному закладі МВС України. На основі структурно-динамічного підходу до дослідження життєвого шляху особистості розкрито психологічні особливості життєвої перспективи курсантів, особливості її формування у спеціалізованому вищому навчальному закладі міліції. Запропоновано характеристику узгодженої життєвої перспективи особистості на основі збалансованих показників часової орієнтації. Проаналізовано взаємозв’язки домінуючої часової направленості у позитивне минуле з оптимальністю життєвої перспективи, подано визначення психологічного віку особистості із збалансованим часовим профілем. Розроблено і апробовано психологічний тренінг формування життєвої перспективи курсантів, обґрунтовано його психолого-педагогічну ефективність і доцільність впровадження у систему психологічного супроводження роботи з перемінним особовим складом вищого навчального закладу МВС України.
Диссертация посвящена теоретико-экспериментальному изучению проблемы формирования жизненной перспективы курсантами во время учебы в высшем учебном заведении МВД Украины. С учетом положений структурно-динамического подхода к исследованию жизненного пути личности раскрыты психологические особенности жизненной перспективы курсантов, особенности ее формирования в специализированном высшем учебном заведении милиции. Предложена характеристика согласованной жизненной перспективы личности, в основе которой сбалансированные показатели временной ориентации. Проанализированы взаимосвязи доминирующей часовой направленности в позитивное прошлое с оптимальностью жизненной перспективы, дано определение психологического возраста личности со сбалансированным временным профилем.
Dissertation is concerning on theoretical experimental study of problem of forming vital perspective by the cadets during studying at higher educational installations of MIA of Ukraine. On the basis of structurally dynamic research of vital way of personality maintenance and psychological features of vital perspective of cadets features of their forming are exposed during their study at specialized higher educational installations. Author exposed concerted on vital perspective of personality had balanced time orientation. Intercommunications of dominant time orientation in positive the past with the optimum vital perspective are analyzed, definition of psychological age of personality with the balanced time orientation is given. The psychological training of forming of the consequent vital perspective of cadets is developed and approved. Its psychological-pedagogical efficiency and expedience of introduction in the system of psychological accompaniment is substantiated cadets of installations MIA of Ukraine.

Опис

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 19.00.06, вищий навчальний заклад МВС, higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs, высшее учебное заведение МВД, психологічний час, psychological time, психологическое время, життєва перспектива, life perspective, жизненная перспектива, курсанти, cadets, курсанты, збалансована часова орієнтація, balanced time orientation, сбалансированная временная ориентация

Бібліографічний опис

Захаренко, Л. М. Психологічні особливості формування життєвої перспективи курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Захаренко Людмила Миколаївна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2013. - 25 с.