Окремі питання здійснення державного контролю у сфері страхової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2013. – № 2. – С. 295–302

Анотація

Досліджено питання правового регулювання здійснення державного контролю сфері страхової діяльності. Надано визначення страхової діяльності як об’єкту державного контролю. Розглянуто контрольні повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як суб’єкта державного контролю у сфері страхової діяльності. The issues of legal regulation of public control area of insurance activity are made. There was presented by the definition of insurance as a howl of an object of state control. Supervisory powers of the National Commission, subject to state regulation in the field of financial services markets, as the subject of state control over the insurance business considered. Исследованы вопросы правового регулирования осуществления государственного контроля сфере страховой деятельности. Дано определение страховой деятельности как объекта государственного контроля. Рассмотрены контрольные полномочия Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, как субъекта государственного контроля в сфере страховой деятельности.

Опис

Літвінова, О. В. Окремі питання здійснення державного контролю у сфері страхової діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 295–302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_2_45.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державний контроль, государственный контроль, state control, страхова діяльність, страховая деятельность, insurance activity, страхові послуги, страховые услуги

Бібліографічний опис