Аналіз і прогнозування в діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 13 - 19

Анотація

Аналізується діяльність спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю , що ґрунтуєся на глибокому і всебічному аналізі й оцінці різних явищ, процесів, факторів, що відносяться до правоохоронної сфери, і на його підставі прогнозується розвиток організованої злочинності та плануються заходи протидії. Анализируется деятельность специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, которая основываеся на глубоком и всестороннем анализе и оценке различных явлений, процессов, факторов, относящихся к правоохранительной сфере, и на его основании прогнозируется развитие организованной преступности и планируются меры противодействия. The activity of special units for combating organized crime is analyzed, based on a deep and comprehensive analysis and evaluation of various phenomena, processes, factors related to law enforcement, and on the basis of it, the development of organized crime is predicted and counter measures are planned.

Опис

Грохольський, В. Л. Аналіз і прогнозування в діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю / В. Л. Грохольський // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 13 - 19

Ключові слова

аналіз, анализ, прогнозування, прогнозирование, спеціальні підрозділи, специальные подразделения, бороьба з організованою злочинністю, бороьба с организованной преступностью, протидія злочинності, противодействие преступности

Бібліографічний опис