Quo Vadis: anthropological dimension of the modern civilization crisis

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2021. – № 19. – P. 23-31

Анотація

Метою статті є аналіз причин системної кризи, яка вразила сучасну цивілізацію, через опис її основних структур, виявлення взаємозв’язку між її елементами, оцінка їх евристичного потенціалу, що відкриває можливості пошуку шляхів вирішення зазначеної кризи, нових напрямків цивілізаційного розвитку. Теоретичний базис дослідження склали системний аналіз, соціально-філософський і філософсько-антропологічний підходи, а також філософія глобальних проблем сучасності. Наукова новизна полягає в тому, що в статті вперше показаний зв’язок між основними структурними елементами людської цивілізації як системи, зміна одного з параметрів якої веде до зміни всіх інших, а також до зміни цивілізації в цілому. Висновки. Причиною глибокої кризи, яка вразила сучасну цивілізацію, є розбалансованість її як системи. Найважливішими елементами цієї системи є: чисельність населення, ресурси і технології, а ядром – свідомість в її індивідуальній та колективній формах. Від її стану залежить сприйняття, переробка та використання інформації, що є визначальним цивілізаційним ресурсом, а також стабільність всієї системи. Свідомість, яка базується на старих, що зжили себе, принципах та стереотипах, не в змозі впоратися з найгострішими викликами часу. Нова свідомість, якщо вона буде сформована, ознаменує собою перехід до нової теоретичної картини світу та моделі людської поведінки, в якій люди діятимуть, керуючись перевіреними знаннями, а не свавіллям та забобонами. Категоричним імперативом нової свідомості повинна стати ідея формування продуктивного інформаційного середовища, де будуть домінувати ідеї не консюмеризму та деструкції, як це має місце в теперішній час, а конструктивності та творчої праці.
The purpose of the article is the analysis of the causes of the systemic crisis that hit modern civilization through the description of its main structures, identifying the relationship between its elements, assessments of their heuristic potential. This will open up opportunities for finding ways to resolve this crisis, new directions of civilizational development. Theoretical basis of the research are the systems analysis, socio-philosophical and philosophical-anthropological approaches as well as the analysis of scientific developments in the field of global studies. Originality lies in the fact that this article is the first to show the connection between the main structural elements of human civilization as a system. Change in one of the parameters leads to a change in all the others, together with a change in civilization as a whole. Conclusions. The reason for the deep crisis that hit modern civilization is its imbalance as a system. The most important elements of this system are population size, resources and technology, and the core is consciousness in its individual and collective forms. The perception, processing, and use of information, which is a defining civilizational resource, as well as the stability of the entire system depend on the state of consciousness. Consciousness, based on old, obsolete principles and stereotypes, is unable to cope with the most acute challenges of time. New consciousness, since it is formed, will mark the transition to a new theoretical picture of the world and a model of human behavior, in which people will act, driven by proven knowledge, and not willfulness and prejudice. The idea of forming a productive information environment where the ideas of constructiveness and creative work will dominate rather than consumerism and destruction, as is the case at present, must become the categorical imperative of the new consciousness.
Целью статьи является анализ причин системного кризиса, поразившего современную цивилизацию, через описание ее основных структур, выявление взаимосвязи между его элементами, оценка их эвристического потенциала, открывающего возможности поиска путей разрешения данного кризиса, новых направлений цивилизационного развития.

Опис

Shapoval, V. M. Quo Vadis: anthropological dimension of the modern civilization crisis / Shapoval, V. M., Tolstov, I. V. // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2021. – № 19. – P. 23-31. – DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i19.235937.
Shapoval, V. M., & Tolstov, I. V. (2021). Quo Vadis: Anthropological Dimension of the Modern Civilization Crisis. Anthropological Measurements of Philosophical Research, (19), 23–31. https://doi.org/10.15802/ampr.v0i19.235937.

Ключові слова

Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, publikatsii u WoS, людина, цивілізація, природа, криза, ресурси, технології, народонаселення, інформація, свідомість, human, civilization, nature, crisis, resources, technology, population, information, consciousness, человек, цивилизация, кризис, ресурсы, технологии, народонаселение, информация, сознание

Бібліографічний опис