Особливості службової дисципліни особового складу органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 250-254

Анотація

Зазначено, що співпраця міліції і населення, бездоганний авторитет органів внутрішніх справ і безумовна довіра до них громадян можливі лише за умов суворого дотримання законності і службової дисципліни особовим складом, викоренення фактів грубого, бездушного та неуважного ставлення працівників міліції до громадян, на варті прав та законних інтересів яких вони повинні стояти. Саме тому зміцнення дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ визнано керівництвом МВС одним із приоритетних напрямків в діяльності органів внутрішніх справ. Отмечено, что сотрудничество милиции и населения, безупречный авторитет органов внутренних дел и безусловное доверие к ним граждан возможны лишь при условии строгого соблюдения законности и служебной дисциплины личным составом, искоренение фактов грубого, бездушного и невнимательного отношения сотрудников милиции к гражданам, на страже прав и законных интересов которых они должны стоять. Именно поэтому укрепление дисциплины и законности среди личного состава органов внутренних дел признано руководством МВД одним из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел. It is noted that cooperation between the police and the population, the impeccable authority of the internal affairs bodies and the unconditional trust of citizens in them are possible only subject to strict observance of law and official discipline by the personnel, the eradication of the facts of rude, soulless and inattentive attitude of police officers to citizens, on guard of rights and legitimate the interests of which they should stand. That is why the strengthening of discipline and legality among the personnel of the internal affairs bodies is recognized by the leadership of the Ministry of Internal Affairs as one of the priority areas in the activities of the internal affairs bodies.

Опис

Синявська, О. Ю. Особливості службової дисципліни особового складу органів внутрішніх справ / О. Ю. Синявська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 250-254

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, службова дисципліна, служебная дисциплина, service discipline, взаємодія з населенням, взаимодействие с населением, community engagement, дисциплінарна відповідальність, дисциплинарная ответственность, disciplinary liability

Бібліографічний опис