Оптимізація фізичної підготовки поліцейських для забезпечення ефективного реагування в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-03-21

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавець і виготовлювач Національної академії Національної гвардії України майдан Захисників України, 3, м. Харків-1, 61001. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4794 від 24.11.2014 р.

Анотація

Даний дослід присвячений оптимізації фізичної підготовки поліцейських з метою забезпечення їх ефективного реагування в умовах воєнного стану. Розглядаються основні аспекти фізичної підготовки, які є ключовими для забезпечення оптимальної працездатності та здатності до дії в екстремальних умовах. Вивчаються також специфічні вимоги до фізичної підготовки поліцейських в умовах загрози воєнного конфлікту, включаючи стресові ситуації та потенційні загрози для їхнього фізичного та психологічного здоров'я. Досліджується роль різноманітних фізичних тренувань, таких як аеробні та силові вправи, в удосконаленні функціональних здібностей поліцейських та підвищенні їхньої готовності до дій у критичних ситуаціях.
This research is dedicated to optimizing the physical training of police officers to ensure their effective response in conditions of a state of war. The main aspects of physical fitness crucial for ensuring optimal performance and readiness to act in extreme conditions are examined. Specific requirements for the physical training of police officers in times of wartime threat are also explored, including stressful situations and potential threats to their physical and psychological well-being. The role of various physical exercises, such as aerobic and strength training, in improving the functional abilities of police officers and enhancing their readiness for action in critical situations is investigated.

Опис

Ключові слова

поліція, фізична підготовка, воєнний стан, ефективне реагування, загрози, стрес, тренування., police, physical training, state of war, effective response, threats, stress, exercises.

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А. Оптимізація фізичної підготовки поліцейських для забезпечення ефективного реагування в умовах воєнного стану. Сучасні проблеми фізичної підготовки в силових структурах України: тези науковопрактичної конференції (21 березня 2024 року). Харків: Вид-во НАНГУ, 2024. 145 с. С.66-68.