Вплив граничних умов вільної поверхні блока на розподіл динамічних напружень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 181-183.

Анотація

Зазначено, що керуючи, характером розподілу і величиною амплітуди динамічних напружень, можна регулювати ступінь розміцнення і якість розколу поверхні блочного каменю. Для отримання спрямованої тріщини необхідно у напрямку розколу створити напруження розтягу, що перевищують межу міцності на відрив. Отмечено, что управляющий, характером распределения и величиной амплитуды динамических напряжений, можно регулировать степень укрепления и качество раскола поверхности блочного камня. Для получения направленной трещины необходимо в направлении раскола создать растягивающие напряжения, превышающие предел прочности на отрыв. It is noted that controlling the nature of the distribution and the magnitude of the amplitude of dynamic stresses, it is possible to regulate the degree of strengthening and the quality of the splitting of the block stone surface. To obtain a directed crack, it is necessary to create tensile stresses in the direction of the split that exceed the tensile strength.

Опис

Долударєва Я. С. Вплив граничних умов вільної поверхні блока на розподіл динамічних напружень / Я. С. Долударєва, Є. І. Рішко // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 181-183.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розкол гірської породи, раскол горной породы, rock split, динамічні напруження, динамические напряжения, dynamic stresses, розкол поверхні блочного каменю, раскол поверхности блочного камня, splitting the surface of block stone

Бібліографічний опис