Процесуальні акти-документи з адміністративних справ в апеляційному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 192-199

Анотація

Проведений аналіз виявив, що процесуальний статус органів та осіб, які мають право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в апеляційному провадженні, недостатньо врегульований законом, тому чинне законодавство потребує внесення відповідних змін. Проведенный анализ выявил, что процессуальный статус органов и лиц, имеющих право защищать права, свободы и интересы других лиц в апелляционном производстве, недостаточно урегулирован законом, поэтому действующее законодательство требует внесения соответствующих изменений. The conducted analysis revealed that the procedural status of bodies and persons entitled to protect the rights, freedoms and interests of others in appeal proceedings is not sufficiently regulated by law, so the current legislation needs to be amended accordingly.

Опис

Швед, Е. Ю. Процесуальні акти-документи з адміністративних справ в апеляційному провадженні / Е. Ю. Швед // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 43. – С. 192-199.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, процесуальні акти, procedural acts, процессуальные акты, адміністративні справи, административные дела, administrative affairs, апеляційне провадження, appeal proceedings, апелляционное производство

Бібліографічний опис