Значення самооцінки фізичного стану на професійну підготовленість майбутніх офіцерів МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 130-135

Анотація

Підкреслено, що уміння об'єктивно оцінити свої можливості до виконання конкретної діяльності поряд із вмінням співвідносити досягнуті результати з вимогами, яким вони повинні відповідати, є необхідними умовами повноцінного засвоєння курсантами змісту навчальної програми з фізичної підготовки, досягнення різносторонньої фізичної та професійної підготовленості. Наголошено на необхідності цілеспрямованого формування самооцінки на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки правоохоронців МВС України.
It is emphasized that the ability to objectively assess one's ability to perform a specific activity, along with the ability to correlate the achieved results with the requirements to which they must meet, are necessary conditions for the cadets to fully master the content of the physical training curriculum, to achieve versatile physical and professional readiness. The need for purposeful formation of self-esteem at classes on special physical training of law enforcement officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is emphasized.
Подчеркнуто, что умение объективно оценить свои возможности к выполнению конкретной деятельности наряду с умением соотносить достигнутые результаты с требованиями, которым они должны отвечать, являются необходимыми условиями для полноценного усвоения курсантами содержания учебной программы по физической подготовке, достижения разносторонней физической и профессиональной подготовленности. Отмечена необходимость целенаправленного формирования самооценки на занятиях по специальной физической подготовке правоохранителей МВД Украины.

Опис

Сергієнко, В. В. Значення самооцінки фізичного стану на професійну підготовленість майбутніх офіцерів МВС України / Сергієнко Володимир Вікторович, Гречко Олександр Борисович // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. Держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 130-135.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронці, law enforcement officers, правоохранители, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, самооцінка фізичного стану, self-assessment of physical condition, самооценка физического состояния, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка

Бібліографічний опис