Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 210-215

Анотація

Припинення суб’єктивних особистих немайнових і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності може здійснюватися різноманітними способами. Передусім, право інтелектуальної власності припиняється, коли об’єкт правової охорони фізично гине, припиняє своє фізичне існування. Зазначено, що саме інтелектуальна власність буде визначати стратегію і тактику соціально-економічного розвитку України. Прекращение субъективных личных неимущественных и имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности может осуществляться различными способами. Прежде всего, право интеллектуальной собственности прекращается, когда объект правовой охраны физически погибает, прекращает свое физическое существование. Отмечено, что именно интеллектуальная собственность будет определять стратегию и тактику социально-экономического развития Украины. Termination of subjective personal non-property and property rights to intellectual property can be carried out in various ways. First of all, the intellectual property right terminates when the object of legal protection physically dies, ceases its physical existence. It is noted that it is intellectual property that will determine the strategy and tactics of socio-economic development of Ukraine.

Опис

О. М. Мельник Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності / О. М. Мельник // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 210-215

Ключові слова

Право інтелектуальної власності. Intellectual property law. Право интеллектуальной собственности, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інтелектуальна власність, интеллектуальная собственность, intellectual property, суб’єктивне право на об’єкт інтелектуальної власності, субъективное право на объект интеллектуальной собственности, subjective right to intellectual property, спадкування інтелектуальної власності, наследование интеллектуальной собственности, intellectual property inheritance, припинення суб’єктивних майнових прав, прекращение субъективных имущественных прав, termination of subjective property is right, суб’єктивні майнові права, субъективные имущественные права, subjective property rights

Бібліографічний опис