Індивідуальні заходи запобігання призонізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 98-106

Анотація

Розглянуто проблеми індивідуальної профілактики призонізації. Обґрунтовано, що індивідуально-виховну роботу доцільно розгортати на основі всебічного вивчення особистості засудженого, що має включати соціально- демографічну, морально-психологічну, медичну, кримінологічну інформацію про нього. Запропоновано до застосування в процесі психокорекційної роботи методики психотерапії пізнавальних здібностей, конструктивістської терапії та когнітивних стратегій впливу на поведінку засуджених. The article is devoted to the problems of individual prisoning prevention. It is proved that the leading areas in the system of the latter should be individual and educational and psychological and correction work with convicted persons sentenced to imprisonment. Рассмотрены проблемы индивидуальной профилактики призонизации. Обосновано, что индивидуально-воспитательную работу целесообразно разворачивать на основе всестороннего изучения личности осуждённого, которое должно включать социально-демографическую, морально-психологическую, медицинскую, криминологическую информацию о нём. Предложено к применению в процессе психокоррекционной работы методики психотерапии познавательных способностей, конструктивистской терапии и когнитивных стратегий влияния на поведение осуждённых.

Опис

Перепелиця, Д. І. Індивідуальні заходи запобігання призонізації / Д. І. Перепелиця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 98-106.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, засуджений, осуждённый, convict, призонізація, призонизация, prisoning, профілактика, профилактика, prevention, психокорекція, психокоррекция, psychological correction

Бібліографічний опис