До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників ( з практичного досвіду )

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 75 - 79

Анотація

Досліджується взаємодія слідчого з працівниками органів дізнання взагалі і оперативними працівниками зокрема. Взаємодія працівників органів дізнання в ході досудового слідства у справі створює умови для глибокого і всебічного дослідження обставин злочину, сприяє успішному виявленню злочинних зв’язків обвинуваченого і в той же час запобігає виникненню безпідставних підозр відносно невинних осіб. Исследуется взаимодействие следователя с работниками органов дознания вообще и оперативными работниками в частности. Взаимодействие работников органов дознания в ходе досудебного следствия по делу создает условия для глубокого и всестороннего исследования обстоятельств преступления, способствует успешному выявлению преступных связей обвиняемого и в то же время предотвращает возникновение необоснованных подозрений относительно невиновных лиц. The interaction of the investigator with the employees of the bodies of inquiry in general and operative employees in particular is investigated. The interaction of investigative officers during the pre-trial investigation in the case creates the conditions for a thorough and comprehensive investigation of the circumstances of the crime, facilitates the successful identification of the criminal relations of the accused,

Опис

Фоліс, І. А. До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників ( з практичного досвіду ) / І. А. Фоліс // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 75 - 79

Ключові слова

правоохоронні органи, правоохранительные органы, попередження правопорушень, предупреждение правонарушений, запобігання злочинів, предотвращение преступлений, розкриття злочину, раскрытие преступления, розслідувння злочину, расследование преступления, слідчий, следователь, дізнання, дознание, оперативний працівник, оперативный работник

Бібліографічний опис