Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та попередження їх діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 1. – С. 208–214

Анотація

Виконаний аналіз кримінологічних ознак осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності; удосконалено їх класифікацію; визначено типологію та запропоновано заходи попередження їх злочинної діяльності за допомогою оперативно-розшукових сил, засобів та методів з метою удосконалення діяльності оперативних підрозділів ОВС.
The analysis criminological attributes of the persons inclined to fulfillment of crimes, the rights of the intellectual property connected to infringement is executed; their classification is advanced; the typology is determined and actions for the prevention of their criminal activity by means of operative-search forces, means and methods are offered with the purpose of improvement of activity of operative divisions of Law-enforcement body.
Выполнен анализ криминологических признаков лиц, склонных к совершению преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности; усовершенствована их классификация; определена типология и предложены мероприятия по предупреждению их преступной деятельности посредством оперативно-розыскных сил, средств и методов с целью усовершенствования деятельности оперативных подразделений ОВД.

Опис

Івенко, О. І. Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та попередження їх діяльності [Електронний ресурс] / О. І. Івенко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 208–214. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009- 1/09ioipid.pdf.
Івенко О. І. "Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та попередження їх діяльності." Форум права 1 (2009): 208-214.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, інтелектуальна власність, злочини у сфері інтелектуальної власності, попередження злочинів, оперативні підрозділи ОВС, преступления в сфере интеллектуальной собственности, предупреждение преступлений, оперативные подразделения ОВД, crimes against intellectual property, prevention of crime, operational units of internal affairs bodies

Бібліографічний опис