Договір чи меморандум: бути чи здаватись?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 2. - С. 52-57.

Анотація

Досліджується правова природа меморандуму. Доводиться, що меморандум є однією із форм договірного регулювання відносин, при цьому, аналізуються загальні ознаки форм договірного регулювання. Встановлено, що особливістю меморандуму як однієї із форми договірного регулювання є те, що дана форма договірного регулювання не породжує юридичних зобов’язань, а виконує роль фіксації намірів.
This article deals with the legal nature of a memorandum. It is shown that a memorandum is a form of agreement-based regulation of relations, and the common features of agreementbased regulation are analyzed. It is proven that a peculiar trait of a memorandum as a form of agreement-based regulation consists in the fact that this type of agreement-based regulation, as a rule, does not generate any legal obligations but is used to define intentions.
Исследуется правовая природа меморандума. Доказывается, что меморандум является одной из форм договорного регулирования отношений, при этом, анализируются общие признаки форм договорного регулирования. Установлено, что особенностью меморандума как одной из формы договорного регулирования является то, что данная форма договорного регулирования не порождает юридических обязательств, а выполняет роль фиксации намерений.

Опис

Завальна, Ж. В. Договір чи меморандум: бути чи здаватись?[Електронний ресурс] / Ж. В. Завальна // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 52–57 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_2_10.pdf.
Завальна Ж. В. "Договір чи меморандум: бути чи здаватись?." Форум права 2 (2015): 52–57.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, меморандум, договірне регулювання відносин, договір, наміри сторін, юридичні зобов’язання, політичні зобов’язання, memorandum, agreement, contract

Бібліографічний опис