Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 31 - 39

Анотація

За допомогою системно-структурного аналізу, логічного, порівняльного, конкретно-історичного, матеріалістичної діалектики, техніко-юридичного та іншого аналізу автор досліджує нормативно-правові форми закріплення особливостей поняття «інформаційний суверенітет» у законодавстві України. В статті розкривається взаємодія суміжних із «інформаційним суверенітетом» явищ і категорій, визначається взаємовплив та взаємна обумовленість цього аспекту суверенітету зі станом інформаційної безпеки держави та реалізацією принципу свободи інформації, що формується в умовах становлення права на інформацію в Україні. С помощью системно-структурного анализа, логического, сравнительного, конкретно-исторического, материалистической диалектики, технико-юридического и другого анализа автор исследует нормативно-правовые формы закрепления особенностей понятия «информационный суверенитет» в законодательстве Украины. В статье раскрывается взаимодействие смежных с «информационным суверенитетом» явлений и категорий, определяется взаимовлияние и взаимная обусловленность этого аспекта суверенитета с состоянием информационной безопасности государства и реализацией принципа свободы информации, формируемой в условиях становления права на информацию в Украине With the help of system-structural analysis, logical, comparative, concrete-historical, materialistic dialectics, technical-legal and other analysis, the author investigates the normative-legal forms of fixing the features of the concept of "information sovereignty" in the legislation of Ukraine. The article reveals the interaction of phenomena and categories related to "information sovereignty", determines the mutual influence and mutual conditionality of this aspect of sovereignty with the state of information security of the state and the realization of the principle of freedom of information, which is formed in the conditions of the right to information in Ukraine.

Опис

Супрун, В. М. Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій / В. М. Супрун // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.-Вип. 40.- С. 31 - 39

Ключові слова

інформаційний суверенітет, информационный суверенитет, інформація, информация, суверенітет, суверенитет, безпека, безопасность

Бібліографічний опис