Актуальні проблеми соціальної, психологічної та виховної роботи в ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008-10-30

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 88 с.

Анотація

У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності.
Current issues of psychological and pedagogical training of cadets of higher educational establishment of Ministry of Internal Affairs, practical police officers are observed in the collection of articles, special attention is paid to the psychological work of crime prevention.
В сборнике рассмотрены актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки курсантов вузов МВД, практических работников ОВД, особое внимание уделено психологической работе по предупреждению преступности.

Опис

Актуальні проблеми соціальної, психологічної та виховної роботи в ОВС : матеріали наук.-практ. конф. (м Харків, 30 жовт. 2008 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій. — Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 88 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми соціальної, психологічної та виховної роботи в ОВС : матеріали наук.-практ. конф. (м Харків, 30 жовт. 2008 р.)

Зібрання