Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 135 - 139

Анотація

Досліджується класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності, класифікаційні критерії дозволяють з різних боків розглянути адміністративно-юрисдикційні провадження, найбільш рельєфно виділити окремі сторони досліджуваного явища. Исследуется классификация форм административно-юрисдикционной деятельности, классификационные критерии позволяют с разных сторон рассмотреть административно-юрисдикционные производства, наиболее рельефно выделить отдельные стороны изучаемого явления. The classification of forms of administrative and jurisdictional activity is investigated, the classification criteria allow to consider administrative and jurisdictional proceedings from different sides, to distinguish the most prominent aspects of the phenomenon under study.

Опис

Завальний, М. В .Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень / М. В. Завальний // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 135 - 139

Ключові слова

Кримінально-процесуальний кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, адміністративне провадження, административное производство, процесуальні підстави провадження, процессуальные основания производства, механізми виникнення провадження, механизмы возникновения производства

Бібліографічний опис