Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств: зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» за матеріалами XIV міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) /Європейська наукова платформа, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. – С. 55-58.
Abstract
Під час дослідження проведено науковий пошук та обґрунтуванні сучасні підходи стосовно розвитку та удосконалення рівня спеціальної фізичної підготовленості курсантів молодших курсів ХНУВС із використанням методу педагогічного моделювання. Метод моделювання у досліджені проблеми спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів НПУ є найбільш функціональним, який дозволяє уточнити вид та принципи, у відповідності до яких розробляється необхідна модель спеціальної фізичної підготовленості курсантів, структурними складовими якої є наступні блоки: цільовий, змістово-організаційний, оціночно-результативний, де важливими педагогічними чинниками виступають: ефективний підхід, інтеграція, тренувальний план, стандарти підготовленості майбутніх офіцерів НПУ. Результати дослідження впроваджені у практику фізичної підготовки курсантів ХНУВС. В ходе исследования проведен научный поиск и обоснование современных подходов к развитию и совершенствованию уровня специальной физической подготовленности курсантов младших курсов ХНУВД с использованием метода педагогического моделирования. Метод моделирования в исследовании проблемы специальной физической подготовки будущих офицеров НПУ является наиболее функциональным, позволяющим уточнить вид и принципы, в соответствии с которыми разрабатывается необходимая модель специальной физической подготовленности курсантов, структурными составляющими которой являются следующие блоки: целевой, содержательно-организационный, оценочно-результативный, где важными педагогическими факторами выступают эффективный подход, интеграция, тренировочный план, стандарты подготовленности будущих офицеров НПУ. Результаты исследования внедрены в практику физической подготовки курсантов ХНУВД. In the course of the study, a scientific search and substantiation of modern approaches to the development and improvement of the level of special physical fitness of cadets of junior courses of KhNUVD was carried out using the method of pedagogical modeling. The modeling method in the study of the problem of special physical training of future NPU officers is the most functional, allowing to clarify the type and principles in accordance with which the necessary model of cadets' special physical fitness is developed, the structural components of which are the following blocks: target, content-organizational, evaluative-effective, where important pedagogical factors are an effective approach, integration, training plan, standards of preparedness of future NPU officers. The results of the study were introduced into the practice of physical training of cadets of the KhNUVD.
Description
Забора А. В. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України / А. В. Забора, М. Г. Калюжний, К. В. Бутенко // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств: зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» за матеріалами XIV міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / [ Швець Д. В. (Гол. оргком.)], Європейська наукова платформа, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 55-58.
Keywords
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, ХНУВС, ХНУВД, функціональний розвиток курсантів, функциональное развитие курсантов, functional development of cadets, спеціальна фізична підготовка, специальная физическая подготовка, special physical training, метод педагогічного моделювання, метод педагогического моделирования, method of pedagogical modeling, педагогічний експеримент, педагогический эксперимент, pedagogical experiment, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика
Citation