Удосконалення техніки застосування заходів поліцейського примусу курсантами ХНУВС під час практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 159-165

Анотація

Нестабільна політична та економічна ситуація в Україні негативно впливає на суспільство. Суспільні негаразди в державі провокують громадян до протиправних дій, що у свою чергу змушує правоохоронців МВС України застосовувати до правопорушників (злочинців) комплекс превентивних заходів, які знаходяться в правовому полі та передбачені функціональними обов’язками, відпрацьованими у відповідності до законодавчих документі.
The unstable political and economic situation in Ukraine has a negative impact on society. Public unrest in the state provokes citizens to illegal actions, which in turn forces law enforcement agencies of Ukraine to apply to offenders (criminals) a set of preventive measures that are in the legal field and provided by functional responsibilities developed in accordance with the law.
Нестабильная политическая и экономическая ситуация в Украине негативно влияет на общество. Общественные проблемы в государстве провоцируют граждан к противоправным действиям, в свою очередь заставляет правоохранителей МВД Украины применять к правонарушителям (преступников) комплекс превентивных мер, которые находятся в правовом поле и предусмотрены функциональными обязанностями, отработанными в соответствии с законодательными документе.

Опис

Надутий, А. В. Удосконалення техніки застосування заходів поліцейського примусу курсантами ХНУВС під час практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки / А. В. Надутий, В. В. Сергієнко, К. В. Бутенко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 31 трав. 2019 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 159-165.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National Police of Ukraine, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, курсанти, курсанты, cadets, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, заходи фізичного впливу, меры физического воздействия, measures physical influence, військовослужбовці, military, военнослужащие, правоохоронці, правоохранители, militiamen, педагогічні технології, pedagogical technologies, педагогические технологии, військово-прикладні навички, military applied skills, военно-прикладные навыки

Бібліографічний опис