Дослідження модельних характеристик морфофункціональної підготовленості курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ, які займаються службово-прикладними видами багатоборств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 108-111
Abstract
У статті викладені результати дослідження модельних характеристик функціональної підготовленості та фізичного розвитку курсантів, членів збірних команд Харківського національного університету внутрішніх справ зі службово-прикладних видів багатоборств. Вивчено морфофункціональні показники, які характеризують працездатність апарату кровотоку та показники об’єму серця досліджуваних курсантів, а також фізіометричний профіль курсантів-багатоборців. Результати дослідження впровадженні у практику фізичної підготовки здобувачів вищої освіти системи МВС України.
The article presents the results of the study of model characteristics functional training and physical development of cadets, members of national teams of Kharkiv National University of Internal Affairs from service-applied types of all-around. Studied morphofunctional indicators that characterize the efficiency of the circulatory system and indicators of heart volume of the studied cadets, and also the physiometric profile of all-around cadets. Results research into the implementation of physical training of applicants higher education system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
В статье изложены результаты исследования модельных характеристик функциональной подготовленности и физического развития учащихся, членов сборных команд Харьковского национального университета внутренних дел по служебно-прикладным видам многоборья. Изучены морфофункциональные показатели, характеризующие работоспособность аппарата кровотока и показатели объема сердца исследуемых курсантов, а также физиометрический профиль курсантов-многоборцев. Результаты исследования внедрены в практику физической подготовки соискателей высшего образования системы МВД Украины.
Description
Соколов, О. А. Дослідження модельних характеристик морфофункціональної підготовленості курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ, які займаються службово-прикладними видами багатоборств / Соколов, О. А. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 29 трав. 2020 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 108-111.
Keywords
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фізична підготовка, физическая подготовка, physical training, курсанти, курсанты, cadets, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, службово-прикладні багатоборства, служебно-прикладное многоборье, морфологічні показники, морфологические показатели, morphological indicators, функціональна підготовленість, функциональная подготовленность, functional readiness, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика
Citation