Перспективи удосконалення системи спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів-правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері : кол. наук. моногр. – 1-е вид. – Вінниця, 2020. – С. 1-10

Анотація

Головною метою цієї роботи є – визначення сутності та структури формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів-правоохоронців із використанням засобів нумерології в системі їх спеціальної фізичної підготовки. Використання новітніх нумерологічних технологій в системі професійної освіти майбутніх офіцерів-правоохоронців Національної поліції України (НПУ) – забезпечує формування необхідних професійних компетентностей та є актуальним напрямком наукових досліджень. Не дивлячись на значну кількість робіт зазначеного напряму наукових розвідок, питанням визначення сутнісних характеристик формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів-правоохоронців із використанням засобів нумерології в системі їх спеціальної фізичної підготовки нами не виявлено, що потребує подальших наукових розвідок та підкреслює актуальність і практичну складову обраного напряму дослідження. На підставі проведеного теоретикометодологічного аналізу з даної проблематики, визначені сутнісні характеристики формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів-правоохоронців НПУ із використанням засобів нумерології в системі їх спеціальної фізичної підготовки – особистісне утворення, яке формується шляхом акцентованого педагогічного впливу на формування у майбутніх офіцерів-правоохоронців ключових професійних компетентностей, готовності до захисту України, до виконання завдань за призначенням у різних умовах службово-бойової діяльності та забезпечує узгодження ними знань про зміст та структуру професійної діяльності із урахуванням нумерологічних особливостей індивіда та вимог цієї діяльності до рівня спеціальної фізичної підготовленості, а також психофізіологічного стану, сформованих компетентностей професійної діяльності зі сформованими та усвідомленими ними в процесі розвитку можливостями та потребами, а також структуру такої готовності за мотиваційним, функціональним, прикладним, та стресостійким компонентами.
The main purpose of this work is to determine the nature and structure of the formation of professional competencies in future law enforcement officers using the tools of numerology in the system of their special physical training.
Главной целью этой работы является - определение сущности и структуры формирования профессиональных компетенций у будущих офицеров-правоохранителей с использованием средств нумерологии в системе их специальной физической подготовки.

Опис

Комар, В. П. Перспективи удосконалення системи спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів-правоохоронців / Комар Володимир Петрович, Хоролець Євгеній Іванович // Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері : кол. наук. моногр. – 1-е вид. – Вінниця, 2020. – С. 1-10.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, спеціальна фізична підготовка, нумерологія, майбутні правоохоронці, новітні нумерологічні технології, професійні компетентності, службова підготовка, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, специальная физическая подготовка, нумерология, будущие правоохранители, новейшие нумерологические технологии, профессиональные компетентности, служебная подготовка, special physical training, numerology, future law enforcement officers, professional competencies, service training, поліція, полиция, police

Бібліографічний опис