Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-03-29

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У збірнику понад 160 авторів із різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки поліцейських, практичних працівників поліції, особливу увагу приділили соціально-психологічному забезпеченню правоохоронної діяльності в сучасних умовах. Наведено низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в підрозділах Національної поліції.
In the collection, more than 160 authors from different regions of Ukraine considered the topical issues of psychological and pedagogical training of police officers, practical police officers, and paid special attention to the social and psychological support of law enforcement activities in modern conditions. A number of proposals for improving psychological work in the units of the National Police are presented.
В сборнике более 160 авторов из разных регионов Украины рассмотрели актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки полицейских, практических работников полиции, особое внимание было уделено социально-психологическому обеспечению правоохранительной деятельности в современных условиях. Приведен ряд предложений по усовершенствованию психологической работы в подразделениях Национальной полиции.

Опис

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна, Національна поліція України, поліцейський, правоохоронні органи, національно-патріотичне виховання, патріотичне виховання, курсанти, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, професійна освіта, психологія, освіта, негативні психоемоційні стани, психологічна стійкість, воєнний стан, особистість правоохоронця, профілактика домашнього насильства, домашнє насильство, протистояння збройній агресії рф, військовослужбовці, правоохранительные органы, национально-патриотическое воспитание, law enforcement agencies, national and patriotic education, cadets, martial law, военное положение, умови воєнного стану, війна

Бібліографічний опис

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – 308 с.

Зібрання