Вплив фізичної підготовки на професійну готовність співробітників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-03-21

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавець і виготовлювач Національної академії Національної гвардії України майдан Захисників України, 3, м. Харків-1, 61001. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4794 від 24.11.2014 р.

Анотація

Фізична підготовка відіграє ключову роль у підвищенні професійної готовності співробітників Національної поліції України. Ця дослідна робота аналізує вплив систематичних фізичних тренувань на ефективність виконання службових обов'язків правоохоронців. Підвищення рівня фізичної підготовки сприяє збільшенню витривалості, швидкості реакції та загальної працездатності працівників поліції. Крім того, вона сприяє покращенню психоемоційного стану та зниженню ризику професійного вигорання. Дослідження також зосереджується на вивченні специфічних вправ та тренувань, які найбільш ефективно відповідають потребам поліцейської служби. Отримані результати можуть використовуватися для розробки програм фізичної підготовки та підвищення професійної компетентності працівників правоохоронних органів.
Physical fitness plays a crucial role in enhancing the professional readiness of the National Police officers in Ukraine. This research analyzes the impact of systematic physical training on the performance efficiency of law enforcement officers' duties. Improving the level of physical fitness contributes to increased endurance, reaction speed, and overall workability of police officers. Additionally, it fosters improvement in psychological well-being and reduces the risk of professional burnout. The study also focuses on examining specific exercises and training methods that best meet the needs of police service. The obtained results can be utilized to develop physical training programs and enhance the professional competence of law enforcement personnel.

Опис

Ключові слова

фізична підготовка, професійна готовність, Національна поліція України, ефективність, тренування, витривалість, реакція, працездатність, психоемоційний стан, професійне вигорання, програми., physical fitness, professional readiness, National Police of Ukraine, efficiency, training, endurance, reaction, workability, psychological well-being, professional burnout, programs.

Бібліографічний опис

Клішанець С.І. Вплив фізичної підготовки на професійну готовність співробітників Національної поліції України. Сучасні проблеми фізичної підготовки в силових структурах України: тези науковопрактичної конференції (21 березня 2024 року). Харків: Вид-во НАНГУ, 2024. 145 с.