Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти

Abstract
Розглянуто питання професійно-психологічного відбору правоохоронців, професійно-психологічної підготовки та особистої безпеки працівників ОВС, попередження їх професійної деформації, психологічного супроводження оперативно-службової діяльності, в тому числі в екстремальних умовах.
The questions of professional and psychological selection of policemen, professional and psychological training and personal security of policemen, prevention of their professional deformation, psychological follow-up of operative and service activity, including extreme conditions are observed.
Рассмотрены вопросы профессионально-психологического отбора правоохранителей, профессионально-психологической подготовки и личной безопасности сотрудников ОВД, предупреждения их профессиональной деформации, психологического сопровождения оперативно-служебной деятельности, в том числе в экстремальных условиях.
Description
Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали наук.- практ. конф. (м. Харків, 18 березня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій, Каф. прикладної психології. – Харків : ХНУВС, 2011. – 300 с.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Україна. Ukraine. Украина, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, правоохранительные органы, правоохоронні органи, law enforcement agencies, law enforcement activity, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, майбутні правоохоронці, підготовка кадрів, професійний відбір, профорієнтаційна робота, психологическое сопровождение профессиональной деятельности, будущие правоохранители, подготовка кадров, профессиональный отбор, профориентационная работа, психологічний супровід професійної діяльності, психологічна профілактика, психологическая профилактика, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, гендерна рівність, гендерное равенство, гендер, future law enforcement officers, professional training, psychological support of professional activities, psychological support
Citation
Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 18 березня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій, Каф. прикладної психології. – Харків : ХНУВС, 2011
Collections