Сучасні напрями вдосконалення системи фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 89-92

Анотація

Досліджено доцільність та ефективність вдосконалення фізичних якостей майбутніх офіцерів Національної поліції України в системі фізичної підготовки із використанням сучасних кардіотренажерів.
The expediency and efficiency of improving the physical qualities of future officers of the National Police of Ukraine in the system of physical training with the use of modern cardio machines have been studied.
Исследована целесообразность и эффективность совершенствования физических качеств будущих офицеров Национальной полиции Украины в системе физической подготовки с использованием современных кардиотренажеров.

Опис

Боровик, М. О. Сучасні напрями вдосконалення системи фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України / Боровик М. О., Константинов, Д. В. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 28 трав. 2021 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 89-92.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, фізична підготовка, физическая подготовка, physical training, фізичні якості, физические качества, physical qualities, витривалість, выносливость, endurance, кардіотренажери, кардиотренажеры, cardio machines, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, освітній процес, образовательный процесс, educational process, педагогічні умови, педагогические условия, pedagogical conditions, підготовка поліцейських, подготовка полицейских, police training

Бібліографічний опис