Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до бойового застосування переносних зенітно-ракетних комплексів з акцентованим використанням засобів тактичної та спеціальної фізичної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 119-123

Анотація

Досліджено педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до дій у складі бойових розрахунків переносних зенітно-ракетних комплексів «Ігла» в системі професійної освіти із акцентованим використанням засобів тактичної та спеціальної фізичної підготовки.
The pedagogical conditions of formation of readiness of future law enforcement officers for actions as a part of combat calculations of portable anti-aircraft missile systems "Igla" in the system of professional education with accentuated use of means of tactical and special physical training are investigated.
Исследованы педагогические условия формирования готовности будущих офицеров -правоохранителей к действиям в составе боевых расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» в системе профессионального образования с акцентированным использованием средств тактической и специальной физической подготовки.

Опис

Самсонов, Ю. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до бойового застосування переносних зенітно-ракетних комплексів з акцентованим використанням засобів тактичної та спеціальної фізичної підготовки / Самсонов Ю. В., Калюжний М. Г., Лукін Б. П. // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків, 2021. – С. 119-123.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, правоохоронці, правоохранители, law enforcement officers, педагогічні умови, педагогические условия, pedagogical conditions, професійна освіта, профессиональное образование, professional education, професійні компетентності, профессиональные компетентности, professional competencies, готовність до дій, готовность к действиям, readiness for action, засоби тактичної та спеціальної фізичної підготовки

Бібліографічний опис