Види цивільних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 315-323

Анотація

Розглянуто поділ цивільних правовідносин на певні види практичне і теоретичне значення, на категоріальному рівні визначено їх характеристику, зміст та особливості; встановлено правову природу тих чи інших правовідносин. Зосереджується увага на уявленні про новітні тенденції розвитку цивільних правовідносин відображені не повною мірою, що, власне, спонукало звернутися до зазначеної проблематики і репрезентувати напрацювання. Рассмотрены разделение гражданских правоотношений на определенные виды практическое и теоретическое значение, на категориальном уровне определены их характеристику, содержание и особенности; установлено правовую природу тех или иных правоотношений. Сосредотачивается внимание на представлении о новейших тенденциях развития гражданских правоотношений отражены не в полной мере, что, собственно, побудило обратиться к данной проблематике и представить наработки. The division of civil legal relations into certain types of practical and theoretical importance is considered, at the categorical level their characteristics, content and features are determined; established the legal nature of certain legal relationships. The focus is on the notion of the latest trends in the development of civil legal relationships, which are not fully reflected, which, in fact, prompted us to address these issues and to represent the developments.

Опис

Шишка, Р. Б. Види цивільних правовідносин / Р. Б. Шишка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 315-323.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, цивільні правовідносини, проблематика, problems, civil relations, гражданские правоотношения

Бібліографічний опис