Центральна Рада та ідея автономії України (березень-жовтень 1917 р.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип. 1. - С. 99-109

Анотація

Вивчення історії діяльності Української Центральної Ради в період, що розглядається, викликає значну зацікавленість і тепер. Багато проблем, пов’язаних з національно-державним будівництвом в Україні, не нові, більшість з них вже апробовані історією. І сьогодні варто враховувати набутий цінний досвід.
The study of the history of the activities of the Ukrainian Central Rada in the period under consideration is of great interest today. Many of the problems associated with nation-building in Ukraine are new, most of them have already been tested in history. And today it is worth considering the acquired valuable experience.
Изучение истории деятельности Украинской Центральной Рады в рассматриваемый период, вызывает большой интерес и сейчас. Многие проблемы, связанные с национально-государственным строительством в Украине, новые, большинство из них уже апробированы историей. И сегодня стоит учитывать приобретенный ценный опыт.

Опис

Логвиненко І.А. Центральна Рада та ідея автономії України (березень-жовтень 1917 р.) / І. А. Логвиненко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип. 1. - С. 99-109.

Ключові слова

Центральна Рада, Тупівська Рада, Грушевський М., Тимчасовий уряд, Центральная Рада, Тупивська Рада, Грушевский М., временное правительство, Central Rada, Tupivska Rada, Hrushevsky M., provisional government, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История

Бібліографічний опис