Формування енергозбережувальної компетентності самбістів засобами суміжного тренінгу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств: зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» за матеріалами XIV міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) /Європейська наукова платформа, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. – С. 19-22.

Анотація

Зазначено, що в результаті педагогічного експерименту, визначено та підтверджено високу ефективність впливу інтервального бігу на розвиток аеробно-анаеробної працездатності, як складової енергозбережувальної компетентності курсантів ХНУВС, членів збірної команди з боротьби самбо. Крім цього, розвиток аеробно-анаеробного компоненту спеціальної витривалості за допомогою інтервального бігу, здійснює на організм досліджуваних єдиноборців Ег навантаження на рівні нижче 169±2 уд/хв. (середньої ЧСС), при збільшенні лактату крові до 6,8 ммоль/л, що призводить до зменшення бронхіальної прохідності та легеневої потужності, а також збільшенню максимальної вентиляції легень на 9,0 %. Ефективність запропонованої педагогічної моделі підтверджена високими показниками змагальної діяльності досліджуваних Ег. Отмечено, что в результате педагогического эксперимента, определена и подтверждена высокая эффективность влияния интервального бега на развитие аэробно-анаэробной работоспособности, как составляющей энергосберегающей компетентности курсантов ХНУВД, членов сборной команды по борьбе самбо. Кроме этого, развитие аэробно-анаэробного компонента специальной выносливости с помощью интервального бега, осуществляет на организм исследуемых единоборцев Эг нагрузку на уровне ниже 169±2 уд/мин. (средней ЧСС), при увеличении лактата крови до 6,8 ммоль/л, что приводит к уменьшению бронхиальной проходимости и легочной мощности, а также увеличению максимальной вентиляции легких на 9,0%. Эффективность предлагаемой педагогической модели подтверждена высокими показателями соревновательной деятельности изучаемых Эг. It is noted that as a result of the pedagogical experiment, the high efficiency of the influence of interval running on the development of aerobic-anaerobic performance, as a component of the energy-saving competence of cadets of KhNUVD, members of the sambo wrestling team, was determined and confirmed. In addition, the development of the aerobic-anaerobic component of special endurance with the help of interval running, exerts a load on the body of the studied combatants Eg at a level below 169±2 beats/min. (average heart rate), with an increase in blood lactate to 6.8 mmol/l, which leads to a decrease in bronchial patency and lung capacity, as well as an increase in maximum ventilation of the lungs by 9.0%. The effectiveness of the proposed pedagogical model is confirmed by the high rates of competitive activity of the studied EGs.

Опис

Малолєпший С. Б. Формування енергозбережувальної компетентності самбістів засобами суміжного тренінгу / С. Б. Малолєпший, В. А. Бурхайло, О. О. Михайлов // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств: зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» за матеріалами XIV міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / [ Швець Д. В. (Гол. оргком.)], Європейська наукова платформа, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 19-22.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, підготовка самбістів, подготовка самбистов, training of sambists, єдиноборства, единоборства, martial arts, формування енергозбережувальної компетентності самбістів, формирование энергосберегающей компетентности самбистов, formation of energy-saving competence of sambists, дослідження, исследование, study, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, курсанти ХНУВС, курсанты ХНУВД, педагогічний експеримент, педагогический эксперимент, pedagogical experiment, експериментальна група, экспериментальная группа, experimental group

Бібліографічний опис