Тактика самозахисту та особистої безпеки працівників Національної поліції України : методичні рекомендації

Abstract
Методичні рекомендації мають практично-прикладний характер, якій відображено в чіткій послідовності викладеного матеріалу, з урахуванням сучасної нормативної бази. Представлено модель застосування сили, яка є допомогою у розумінні принципів застосування заходів поліцейського примусу та співвідношення обраного заходу загрозі тощо. Рекомендації будуть корисними для викладачів та інструкторів з особистої безпеки, при плануванні та підготовці до проведення практичних занять та занять у системі службової підготовки особового складу співробітників Національної поліції України.
Methodological recommendations are of a practical-applied nature, which is reflected in a clear sequence of the material presented, taking into account the modern regulatory framework. A model of the use of force is presented, which is an aid in understanding the principles of the use of police coercion measures and the ratio of the chosen means of threat, etc. The recommendations will be useful for teachers and instructors on personal safety, when planning and preparing for practical classes and classes in the service system. training of personnel of the National Police of Ukraine.
Методические рекомендации имеют практически-прикладной характер, который отражен в четкой последовательности изложенного материала, с учетом современной нормативной базы. Представлена модель применения силы, которая является помощью в понимании принципов применения мер полицейского принуждения и соотношения избранного средства угрозы и т. п. Рекомендации будут полезны для преподавателей и инструкторов по личной безопасности, при планировании и подготовке к проведению практических занятий и занятий в системе служебной подготовки личного состава сотрудников Национальной полиции Украины.
Description
Тактика самозахисту та особистої безпеки працівників Національної поліції України : метод. рек. / [уклад.: Бортник С. М., Моргунов О. А., Артем'єв В. О., Хомко І. Г.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2; за заг. ред. В. В. Сокуренка. - Харків : ХНУВС, 2017. - 136 с. : іл.
Keywords
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, тактика самозахисту, особиста безпека, працівник поліції, поліцейський, полицейский, police officers, застосування сили, модель застосування сили, заходи поліцейського примусу, підстави застосування, примусове усунення від керування транспортним засобом, приклади ситуаційних завдань, ситуаційні завдання, тактика самозащиты, личная безопасность, personal safety, применение силы, модель применения силы, меры полицейского принуждения, полицейское принуждение, основания применения, принудительное отстранение от управления транспортным средством, примеры ситуационных задач, ситуационные задачи
Citation