Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності

Abstract
У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
Scientific research of cadets and students of Kharkiv National University of Internal Affairs and other Kharkiv higher educational establishments in many fields of law enforcement activities presented in the collection of articles.
В сборнике нашли отражение научные исследования курсантов и студентов Харьковского национального университета внутренних дел и других харьковских вузов по многим отраслям правоохранительной и правоприменительной деятельности.
Description
Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності : матеріали XVIІI наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 21 трав. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2011. – 240 с.
Keywords
Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activity
Citation
Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності : матеріали XVIІI наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 21 трав. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2011. – 240 с.
Collections