Роль баскетболу при підготовці поліцейських у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 87-90

Анотація

Визначено доцільність використання баскетболу під час підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, зокрема, поліцейських. Адже, баскетбол, як найбільш розповсюджений вид спорту у світі, сприяє виконанню багатьох завдань при підготовці кваліфікованих працівників поліції, а саме: укріплення здоров’я ; поліпшення особистісних якостей людини (формування обов’язку, наполегливість, особиста відповідальність в групі, командна робота, формування поваги до правил та інших осіб); розвиток психологічних якостей (розвиток пізнавальних якостей, контроль сприйняття, впевненість в собі, самоконтроль тощо).
The expediency of using basketball during the training of specialists in higher educational institutions, in particular, police officers, has been determined. After all, basketball, as the most widespread sport in the world, contributes to the performance of many tasks while training qualified employees police, namely: health promotion; improvement of personal qualities of a person (formation of duty, perseverance, personal responsibility in a group, teamwork, formation of respect for rules and other persons); development of psychological qualities (development of cognitive qualities, perception control, self-confidence, self-control, etc.).
Определена целесообразность использования баскетбола при подготовке специалистов в высших учебных заведениях, в частности полицейских. Ведь, баскетбол, как самый распространенный вид спорта в мире, способствует выполнению многих задач при подготовке квалифицированных работников полиции, а именно: укрепление здоровья; улучшение личностных качеств человека (формирование долга, настойчивость, личная ответственность в группе, командная работа, формирование уважения к правилам и другим лицам); развитие психологических качеств (развитие познавательных качеств, контроль восприятия, уверенность в себе, самоконтроль и т.п.).

Опис

Ключові слова

заклади вищої освіти, institutions of higher education, заведения высшего образования, підготовка поліцейських, training of police officers, подготовка полицейских, фізичне виховання, physical education, физическое воспитание, баскетбол, basketball

Бібліографічний опис

Казначеєв В. М. Роль баскетболу при підготовці поліцейських у закладах вищої освіти / Казначеєв В. М. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 87-90.