Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України

Abstract
Збірник склали тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої проблемам дотримання прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.
The collection contains thesis papers of the participants of conferencies on the problems of protecting human rights and freedoms. For scholars, law enforcement practitioners, students, cadets of Universities.
Сборник составили тезисы докладов участников научно-практической конференции, посвященной проблемам соблюдения прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел. Для ученых, правоохранителей-практиков, слушателей, курсантов и студентов юридических вузов.
Description
Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2008 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т психології, менеджменту та інформац. технологій, Навч.-наук. ін-т права, економіки та соціології. — Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 152 с.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, human rights and freedoms, права и свободы человека, права та свободи людини і громадянина, дотримання прав і свобод людини, соблюдение прав и свобод человека
Citation
Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2008 р.)
Collections