Развитие координационных способностей на учебно-тренировочных занятиях с курсантами ХНУВД по волейболу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 384-391

Анотація

Визначено, що волейбол – це командна гра, тому для досягнення успіху необхідні узгоджені дії всіх членів команди. Діяльність кожного гравця команди має конкретну спрямованість, але при цьому всі їхні дії мають бути узгоджені та скоординованими, тому розвиток координаційних здібностей у волейболістів відіграє основну роль для досягнення позитивного результату.
It is determined that volleyball is a team game, therefore, to achieve success, coordinated actions of all team members are necessary. The activity of each team player has a specific focus, but at the same time all their actions must be coordinated and coordinated, so the development of coordination abilities among volleyball players plays a fundamental role in achieving a positive result.
Определено, что волейбол – это командная игра, поэтому для достижения успеха необходимы согласованные действия всех членов команды. Деятельность каждого игрока команды имеет конкретную направленность, но при этом все их действия должны быть согласованы и скоординированными, поэтому развитие координационных способностей у волейболистов играет основополагающую роль для достижения положительного результата.

Опис

Малолепший, С. Б. Развитие координационных способностей на учебно-тренировочных занятиях с курсантами ХНУВД по волейболу / Малолепший С. Б., Лукин Б. П. // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: зб. наук. праць X міжнар. Інтернет наук. – метод. конф. [:Вип.10] (м. Харків, 23-24 берез. 2016 р.) / Нац. акад. Нац. гвард. України, Незал. асоц. служб.-прикл. єдиноборств; за заг. ред. В.П. Бізіна.-Харків, 2016. - С. 384-391.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел, координація, coordination, координация, координаційні здібності, coordination abilities, координационные способности, волейбол, volleyball, курсанти, cadets, курсанты

Бібліографічний опис