Дозування фізичних навантажень в навчально – тренувальному процесі зі спеціальної фізичної підготовки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 48-51
Abstract
Розроблено дозування фізичних навантажень для самостійних занять фізичними вправами курсантів- правоохоронців під час самопідготовки до занять зі спеціальної фізичної підготовки. Наголошено, що пульсовий режим для відновлювальних фізичних навантажень не повинен перевищувати середніх і максимальних навантажень. Найбільший відсоток часу стосовно до загальної тривалості самостійних занять фізичними вправами припадає на розвиток витривалості, сили і силової витривалості.
The dosage of physical exertion for independent exercise classes of law enforcement cadets during self-preparation for special physical training classes has been developed. It is emphasized that the heart rate regime for restorative exercise should not exceed the average and maximum loads. The largest percentage of time in relation to the total duration of independent physical exercises falls on the development of endurance, strength and power endurance.
Разработана дозировка физических нагрузок для самостоятельных занятий физическими упражнениями курсантов- правоохранителей во время самоподготовки к занятиям по специальной физической подготовке. Отмечено, что пульсовый режим для восстановительных физических нагрузок не должен превышать средних и максимальных нагрузок. Наибольший процент времени по отношению к общей продолжительности самостоятельных занятий физическими упражнениями приходится на развитие выносливости, силы и силовой выносливости.
Description
Горпинич, Г. Ф. Дозування фізичних навантажень в навчально –тренувальному процесі зі спеціальної фізичної підготовки / Горпинич Геннадій Федорович, Калюжний Михайло Григорович // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. Держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 48-51.
Keywords
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Україна. Ukraine. Украина, курсанти-правоохоронці, law enforcement cadets, курсанты-правоохранители, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, фізичні навантаження, physical activity, физические нагрузки, дозування фізичних навантажень
Citation