Особливості розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертаційна робота присвячена теоретико-емпіричному вивченню проблеми розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки. Визначено, що професійна ідентифікація розглядається як концептуальне уявлення людини про своє місце у професійній групі й відповідно у суспільстві, а професійна ідентичність правоохоронців виступає результатом професійного самовизначення, персоналізації й самоорганізації, проявляється в усвідомленні своєї єдності з професією та її представниками. ЇЇ розвиток на етапі фахової підготовки визначається особливістю психолого-педагогічних умов та низкою суб’єктивних і об’єктивних чинників. В роботі досліджено особливості складових професійної ідентичності (самооцінка, причетність, задоволеність від виконання ролі) які розвиваються у майбутніх правоохоронців на наступних рівнях (когнітивному, мотиваційному, поведінковому та афективному). Автором виявлено та детально описано типи професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки. Розроблено програму розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки та запропоновано шляхи її реалізації та впровадження у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.
The thesis is focused on theoretical and empirical study of the problem of the development of professional identity of law enforcement officers at the stage of professional training. It has been determined that professional identification is viewed as a conceptual apprehension of a man about his place in the professional group and respectively in the society; professional identity of law enforcement officers acts as the result of professional self-determination, personalization and self-organization, it is reflected in the awareness of the unity with the profession and the members. Its development at the stage of professional training is determined by the feature of psycho-pedagogical conditions and a number of subjective and objective factors. The author of the work has researched the features of the components of professional identity (self-evaluation, involvement in professional groups, satisfaction from performing the roles) that are developed within future law enforcement officers at these levels (cognitive, motivational, behavioral and affective). The author has found out and described in details the types of professional identity of law enforcement officers at the stage of professional training. The program of the development of professional identity of law enforcement officers at the stage of professional training has been elaborated and the ways of its realization and implementation in the training and educational process of higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been offered. Within this program, the author has elaborated psychological training, which is modified for each training course depending on the indicators of the development of the components of professional identity and characteristics of the identified types.
Диссертация посвящена теоретико-эмпирическому изучению проблемы развития профессиональной идентичности правоохранителей на этапе профессиональной подготовки. Определено, что профессиональная идентификация рассматривается как концептуальное представление человека о своем месте в профессиональной группе и соответственно в обществе; профессиональная идентичность правоохранителей выступает результатом профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляется в осознании своего единства с профессией и ее представителями. Развитие профессиональной идентичности на этапе профессиональной подготовки определяется особенностью психолого-педагогических условий и рядом субъективных и объективных факторов. В работе исследованы особенности компонентов профессиональной идентичности (самооценка, причастность к профессиональной группе, удовлетворенность от выполнения роли) развивающихся у будущих правоохранителей на следующих уровнях (когнитивном, мотивационном, поведенческом и аффективном). Автором выявлены и подробно описано типы профессиональной идентичности правоохранителей на этапе профессиональной подготовки. Критерием для составления типологии профессиональной идентичности был уровень сформированности у исследуемых составляющих профессиональной идентичности. Разработана программа развития профессиональной идентичности правоохранителей на этапе профессиональной подготовки и предложены пути ее реализации и внедрения. Программа включает пять блоков. Составляющей программы является психологических тренинг, который модифицируется для каждого курса обучения в зависимости от показателей развития компонентов профессиональной идентичности и особенностей выявленных ее типов.

Опис

Макарова, О. П. Особливості розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Олена Павлівна Макарова; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 23 с.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, ідентичність, професійна ідентичність, майбутні правоохоронці, фахова підготовка правоохоронців, психологічний тренінг, идентичность, профессиональная идентичность, будущие правоохранители, профессиональная подготовка правоохранителей, психологический тренинг, identity, professional identity, future law enforcement officers, components of professional identity, levels of professional identity, professional training of law enforcement officers, program of the development of professional identity, psychological training, 19.00.06

Бібліографічний опис