Поняття та класифікація релігійних організацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 63-69

Анотація

Проаналізоване поняття «релігійної організації» як добровільне, некомерційне об’єднання осіб, створене для задоволення своїх релігійних потреб, яке діє відповідно до свого статуту. Вказано що за своєю правовою природою релігійна організація є колективним суб’єктом адміністративного права. Проанализировано понятие «религиозной организации» как добровольное, некоммерческое объединение лиц, созданное для удовлетворения своих религиозных потребностей, которое действует в соответствии со своим уставом. Указано, что по своей правовой природе религиозная организация является коллективным субъектом административного права. The concept of "religious organization" is analyzed as a voluntary, non-profit association of persons, created to meet their religious needs, which operates in accordance with its charter. It is stated that by its legal nature a religious organization is a collective subject of administrative law.

Опис

Пристінський, І. О. Поняття та класифікація релігійних організацій / І. О. Пристінський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 63-69

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративна відповідальність, административная ответственность, administrative liability, релігійні організації, религиозные организации, religious organizations, юридична відповідальність, юридическая ответственность, legal liability

Бібліографічний опис