Форум права, 2016, № 5

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2016. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Recent Submissions

 • Кулькіна, Я. С.; Kulkina, Ya. S. (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 103–109, 2016)
  Розглянуто проблему кримінально-правової охорони системи військових правовідносин. Проаналізовано кримінально-правові акти низки зарубіжних країн та розглянуто наявні в них можливості забезпечення кримінально-правової ...
 • Пампура, М. В.; Pampura, M. V. (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 139–143, 2016)
  Розкрито сутність та зміст поняття «правова свідомість». Розглянуто основні сучасні наукові підходи до визначення та класифікації функцій правової свідомості. Проаналізовано зміст та особливості основних функцій правосвідомості ...
 • Соловей, Н. С.; Solovei, N. S. (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 180–184, 2016)
  Визначено поняття територіальної громади. Виділено види територіальних громад. Охарактеризовано правовий статус територіальних громад та основні елементи, що його становлять.
 • Спірідонов, М. О.; Spiridonov, M. O. (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 185–189, 2016)
  Розглянуто особливості забезпечення в законодавстві деяких держав Європи та Азії кримінальної відповідальності за грубе порушення права особи на захист. Здійснено порівняння зарубіжного і вітчизняного досвіду охорони ...
 • Супрун, Т. С.; Suprun, T. S. (Форум права. – 2016. – № 5. – С. 190–198, 2016)
  Доводиться, що у сучасній процесуальній літературі точиться гостра дискусія щодо визначення самого поняття предмета доказування, котра обумовлена неоднозначним закріпленням легального поняття предмета доказування в ЦПК ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Форум права. – 2016. – № 5. - С. 199–203, 2016)
  Розглянуті точки зору вчених щодо суті предмету судової експертизи як практичної діяльності. Автор показує, що найбільш точним визначенням предмета експертизи є інформація, яка отримується в результаті дослідження окремих ...