KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Навчальні видання (Educational edition). УДК 33(07)

Навчальні видання (Educational edition). УДК 33(07)

 

Recent Submissions

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Внукова, Н. В.; Vnukova, N. V.; ; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172; Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7463-2292; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Матвеєв, С. П.; Matveiev, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.; ; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Харків: ХНУВС, 2021. – 308 с., 2021)
  У підручнику визначено теоретичні основи безпеки життєдіяльності та охорони праці, розкрито зміст основних понять і проаналізовано сучасне національне законодавство та міжнародні нормативно-правові акти з організації безпеки ...
 • Сумець, О. М.; Sumets, O. M. (Харків : ХНУВС, 2021. – 208 с., 2021)
  У підручнику викладено теоретико-методологічні питання стратегічного управління сучасним підприємством. Особливу увагу приділено опису концептуальних засад теорії стратегічного управління, етапам розвитку стратегічного ...
 • Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983 (Суми: СФ ХНУВС, 2016. – 208 с., 2016)
  Навчальний посібник з курсу «Введення до маркетингу», підготовлено у відповідності до програми варіативної навчальної дисципліни «Введення до маркетингу» юридичних спеціальностей. Він створює можливість для більш ґрунтовного ...
 • Печенка, О. І.; Pechenka, O. I.; Величко, К. Ю.; Velychko, K. Yu.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Харків: Форт, 2015. – 170 с., 2015)
  Курс лекцій розкриває методологічні та практичні аспекти організації міжнародних розрахунків, техніку, проблеми підготовки, проведення та особливостей регулювання валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного ...
 • Носач, Л. Л.; Nosach, L. L.; Козуб, В. О.; Kozub, V. O.; Гринько, П. Л.; Hrynko, P. L.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Харків: Монограф, 2015. – 320 с., 2015)
  Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з програмою вивчення вибіркової дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво». Структура посібника ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Харків : ХНУВС, 2016. – 150 с., 2016)
  Навчальний посібник містить базові теми, які традиційно розглядаються в дисципліні «Основи економічної теорії». Крім того, в кожній темі розглядаються питання, що мають професійну спрямованість і пов’язані з аналізом ...
 • Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Прокопенко, В. Ю.; Prokopenko, V. Yu.; ; Ревак, І. О.; Revak, I. O.; ; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Харків : ФОП В.П. Тарасенко, 2015. – 310 с., 2015)
  Навчальний посібник містить всі основні теми, які традиційно розглядаються в дисципліні «Основи економічної теорії». Крім того, в кожній темі розглядаються питання, що мають професійну спрямованість і пов’язані з аналізом ...
 • Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910 (Харків, 2019. – 328 с., 2019)
  Навчальний посібник призначається для забезпечення викладання інтегрованого курсу «Основи економічної теорії та судової бухгалтерії» й містить два розділи. У першому подано всі основні теми, які традиційно викладаються в ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Орлов, О. В.; Orlov, O. V.; Серенок, А. О.; Serenok, A. O. (ХарківХарків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. - 448 с., 2011)
  Розглянуто інформаційні системи та технології автоматизації економічної діяльності організацій України на основі програмних продуктів компаній Галактика, 1С, Парус, Інтелект-Сервіс, а також подано матеріали щодо організації: ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399 (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 260 с., 2013)
  У посібнику розглянуто інформаційні системи управління персоналом організацій і підприємств України на основі програмних продуктів компаній Парус (модулі Персонал та Заробітна плата) і 1С (прикладне рішення Зарплата і ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Харків : ХНУВС, 2017. – 190 с., 2017)
  Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Економіка підприємства», яка є фундаментальною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику ...
 • Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B. (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 341 с., 2014)
  В учебном пособии раскрыто содержание понятийно-категориального аппарата курса «Основы экономической теории». Структура построена по логической тематической схеме изучения дисциплины, что позволяет студенту глубоко ...
 • Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B. (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 223 с., 2014)
  Навчальний посібник містить матеріал, що висвітлює історію економічного розвитку країн світу і зокрема України від первісного суспільства до перших років незалежності. Показано історію господарства України у світовому ...
 • Кравчук, Ю. Б.; Kravchuk, Y. B. (Харьков: ХНУВД, 2014. - 159 с., 2014)
  В данном учебном пособии раскрывается история экономических учений с момента их зарождения в древности до настоящего времени. Изложены теоретические положения ряда экономистов, которые внесли наибольший вклад в развитие ...