Форум права, 2008, № 1

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2008. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Recent Submissions

 • Кузьмінова, В. Ю.; Kuzminova, V. Yu. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 250-253, 2008)
  За допомогою розкриття його значення, функціонального призначення й окремих його видів вивчено поняття «кримінальна справа». Розглянуті актуальні проблеми, що пов’язані з дослідженням правової природи кримінальної справи, ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 86- 91, 2008)
  Здійснена класифікація власності, як об’єкту юридичної охорони. Classification of the property, as object of legal protection is carried out. Осуществлена классификация собственности, как объекта юридической охраны.
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016 (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 99-103, 2008)
  Розглянуто зміст основних понять, наведено точки зору провідних науковців, визначено актуальність та новизну, вказано на проблемні питання у сфері дії спеціального законодавства та внесено відповідні пропозиції. The ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 316- 321, 2008)
  На підставі аналізу семантичних та загальнотеоретичних положень удосконалено поняття правового статусу суб’єкта адміністративно-правових відносин, уточнено елементний склад правового статусу фізичних та юридичних осіб як ...
 • Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 363-367, 2008)
  Розглянуто предмет доказування позовів про захист прав споживачів, способи, класифікація та сутність захисту.
 • Гошовський, В. С.; Hoshovskyi, V. S. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 104-107, 2008)
  Проведено аналіз трудової діяльності депутата Верховної Ради - досліджені особливості, що притаманні трудової діяльності депутата Верховної Ради та надане її визначення. The analysis of labor activity of the deputy of ...
 • Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 211- 214, 2008)
  Визначена сутність, мета та форми управління персоналом органів досудового слідства. Висвітлені основні напрямки управлінської діяльності в системи МВС України, шляхи удосконалення управлінської діяльності, її особливості ...
 • Абасов, Г. Г.; Abasov, G. G. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 6-10, 2008)
  Стосовно інституту співучасті в кримінальному праві України обґрунтовано кримінальна відповідальності не тільки осіб, які безпосередньо вчинили злочин (виконавців), але й осіб, які є співучасниками, і які тією чи іншою ...
 • Дашутін, І. В.; Dashutin, I. V. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 108-112, 2008)
  Викладені основні напрямки судової реформи щодо вдосконалення захисту прав громадян, звернуто увагу на трудові права громадян та особливості їх захисту у сучасних умовах. The basic directions of judicial reform on ...
 • Орел, О. В.; Orel, O. V. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 334-338, 2008)
  Відображено загальнотеоретичні положення, наукові та методичні основи організації праці й узагальнено досвід організації роботи дільничних інспекторів міліції. На підставі практичного досвіду й аналізу результатів обліку ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 225-228, 2008)
  Розглядаються проблемні питання встановлення кримінально-правових санкцій та призначення покарання за вчинений злочин; обґрунтовується необхідність законодавчого закріплення принципів кримінального права й, зокрема, ...
 • Затолокіна, Н. В.; Zatolokina, N. V. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 153-156, 2008)
  Виконано аналіз деяких нормативно-правових актів та пов’язаною з їх реалізацією практикою щодо умов і виникнення чинників, їх зміни та припинення, формування правосуб’єктності в аграрному секторі економіки України. The ...
 • Покришка, В. О.; Pokryshka, V. O. (Форум права. - 2008. - № 1. – С.347-352, 2008)
  Стосовно колективно-договірного регулювання правовідносин працівників виконаний аналіз чинного законодавства та надані пропозиції з його удосконалення. Concerning collective-contractual regulation legal relationship ...
 • Аксютін, О. Б.; Aksiutin, O. B. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 11-17, 2008)
  Щодо удосконалення правових основ професійної підготовки персоналу ОВС виконаний аналіз категорійного апарату, класифікація правових актів та досліджені шляхи удосконалення професійної підготовки персоналу ОВС. Concerning ...
 • Слюсарєв, В. О.; Sliusariev, V. O. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 382-388, 2008)
  Виокремлено нові та практично значимі критерії класифікації персоналу органів ДПС, надано пропозиції з удосконалення нормативних актів з досліджуваних питань. New and practically significant criteria of classification ...
 • Величко, Д. М.; Velychko, D. M. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 60-64, 2008)
  Досліджені основні критерії, за якими можливо проводити класифікацію джерел міжнародно-правового регулювання праці; висвітлені питання щодо сутності такого явища, як класифікація; виокремленні ознаки та риси, за якими ...
 • Сіроштан, О. А.; Siroshtan, O. A. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 372-377, 2008)
  Правовий інститут охорони власності адміністративно-деліктного права розглянуто як систему взаємопов’язаних правових норм, які в своїй сукупності є компонентом адміністративного права Україні і належать до регулятивних ...
 • Нікіфоров, В. Ю.; Nikiforov, V. Yu. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 328-333, 2008)
  Виконаний аналіз кваліфікації злочинів, вчинених в співучасті, зокрема, у складі організованих груп і злочинних організацій. Викладено основні питання щодо кваліфікації всіх учасники групових, особливо організованих ...
 • Анохіна, Л. С.; Anokhina, L. S. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 23-27, 2008)
  Відкладені основні питання класифікації форм співучасті у злочині. Проведений аналіз класифікацій співучасті в науці кримінального права, а також класифікації співучасті на форми в тому, щоб показати ступінь співзорганізованості ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 140-146, 2008)
  Адміністративно-деліктне провадження досліджується як складова адміністративного процесу, визначається його особливості та співвідношення з провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds