Форум права, 2009, № 2

 

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2009. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Recent Submissions

 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 434–441, 2009)
  Розглянуті теоретичні та практичні питання визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій та встановлення щодо них кримінальної юрисдикції країни.
 • Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 430–433, 2009)
  На основі аналізу законодавства України обґрунтовується функція сучасної демократичної правової держави – відновлення населення, як одного з провідного напрямків діяльності суб’єктів владних повноважень у внутрішній сфері ...
 • Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 196–201, 2009)
  Розглянуті особливості допиту свідків і потерпілих під час розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами. З огляду на процесуальний статус та психологічні особливості допитуваних осіб та умови спостерігання злочинної ...
 • Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 13–17, 2009)
  Уточнюється термін “система” та визначаються її загальні ознаки, характеризуються нормативно-правові акти ОВС та наукові джерела на предмет визначення у них системи роботи з персоналом в ОВС, з’ясовуються напрями роботи ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 97–101, 2009)
  Стосовно розвитку ідеї особистої недоторканості в історії правової думки надане визначення змісту категорії «особиста недоторканість».
 • Тучак, М. О.; Tuchak, M. O. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 401–406, 2009)
  Приділено увагу питанням удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Проаналізовано чинне законодавство в цій сфері, що дозволило стверджувати, що спрощений порядок притягнення до ...
 • Нагорна, Г. О.; Nahorna, G. O. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 284–288, 2009)
  Розкриті основні проблеми забезпечення прав на заповіт осіб, які перебувають під час плавання на морському та річковому судні, вказані основі напрями правотворчого та правозастосовного покращення забезпечення цього права ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 161–174, 2009)
  Виконане комплексне тематичне, систематизоване висвітлення науково обґрунтованих зауважень, пропозицій, рекомендацій та висновків з проблем і перебігу реформування системи МВС України, отриманих за результатами авторського ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 70–74, 2009)
  Пред’явлення для впізнання розглядається як слідча дія, завданням якої є ідентифікація певного об’єкта за уявним образом, який сформувався в особи під час сприйняття певної події. Досліджуються можливості його проведення ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 238–243, 2009)
  Проаналізовано основні результати авторського монографічного дослідження. На підставі отриманих дослідницьких даних розкрито сутність даного механізму, його елементну структуру, змістовні ознаки. Запропоновано шляхи ...
 • Дручек, О. В.; Druchek, O. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 140–144, 2009)
  Обґрунтовується необхідність уточнення поняття правового нігілізму. Сформульовано критерії та запропоновано класифікацію підходів до розуміння правого нігілізму. Визначається доцільність та перспективність застосування ...
 • Корінь, Д. О.; Korin, D. O. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 202–206, 2009)
  Розглядаються питання визначення поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції. Зроблено аналіз поняття взаємодії, а також аналіз існуючих точок зору юристів різних галузей права. Внаслідок дослідження всіх можливих ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 350–356, 2009)
  Здійснюється правовий аналіз сутності та значення поліцейської діяльності як специфічного різновиду державно-управлінської діяльності. Особливу увагу приділено з’ясуванню ознак поліцейської діяльності та розмежуванню ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 44–49, 2009)
  Виконано дослідження окремих питань правового статусу людини в державі; встановлено зміст юридичних гарантій прав, свобод і обов’язків особистості в суспільстві як сукупності закріплених у правових нормах умов і засобів, ...
 • Сирота, Д. І.; Syrota, D. I. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 389–393, 2009)
  Визначаються поняття, характерні риси обов’язків громадян як центрального елементу правового статусу останніх, а також наводиться їх класифікація.
 • Панов, І. О.; Panov, I. O. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 332–337, 2009)
  Аналізується розвиток відносин України з Європейським Союзом, зокрема питання виконання частини Плану дій “Україна-Європейський Союз” щодо митної справи.
 • Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63–69, 2009)
  Досліджується порядок укладення мирової угоди сторін цивільного процесу в апеляційному та касаційному провадженні і порядок оспорювання мирової угоди. Визначаються та узагальнюються підстави для скасування судового рішення, ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 108–111, 2009)
  Розглянуто особливості правового положення органів внутрішніх справ, осіб рядового Розглядаються питання щодо визначення, сутності та змісту адміністративного договору як форми адміністративної діяльності правоохоронних органів.
 • Єщук, О. М.; Yeshchuk, O. M. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 150–153, 2009)
  Розглянуті межі та надане визначення поняття адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності та висвітленні основні напрями такого регулювання.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 75–80, 2009)
  Виконаний аналіз чинного законодавства, що встановлює функції Мінфіну в бюджетному процесі, визначені його повноваження зі створення системи внутрішнього державного бюджетного контролю, що потрібно для удосконалення ...

View more